1. Az adatkezelő

Az ara shoes Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-694093, továbbiakban: „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében, a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja, amely az Adatkezelő telephelyein (ara márkaboltokban) és honlapján (http://ara-shoes.hu/adatvedelem/) keresztül bocsátja az Ügyfél részére. Jelen szabályzat az adatot rendelkezésre bocsátó Ügyfél (továbbiakban: „Ügyfél”) személyes adatainak kezelési körét, módját, célját és felhasználásának egyéb körülményeit szabályozza. A Szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is, amely elérhető Adatkezelő telephelyein (ara márkaboltokban).

2. Fogalmak

2.1. ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az ügyféllel kapcsolatba hozható adat – különösen az ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az ügyfélre vonatkozó következtetés;

2.3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

2.5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.14. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

2.17. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

2.18. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

2.19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

3.1. Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulásával.

3.2. Kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre a Adatkezelő telephelyein (ara márkaboltokban) az Ügyfél által a 4.1. pontban meghatározott célokból önkéntesen megadott alábbi személyes adatokra terjed ki:

a) név (vezeték-, keresztnév),
b) lakcím, székhely (irányítószám, település, cím),
c) postázási cím,
d) telefonszám (mobil és/vagy vezetékes),
e) e-mail cím,
f) adószám, cégjegyzékszám,

Fenti adatok közül az Adatkezelő által nyújtandó szolgáltatás teljesíthetősége, és az Ügyfél megfelelő beazonosíthatósága érdekében az a) b) c) e) pontban megjelölt adat megadása kötelező, a d) f) pontokban meghatározott adatok közlése önkéntes.

4. Az adatkezelés célja

4.1. Az Adatkezelő ara márkaboltokban folytatott értékesítő és szolgáltató tevékenység kapcsán az Ügyfél megkeresése alapján, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra, piackutatásra és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás érdekében. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja.

4.2. A 4.1. pont szerinti célokra személyes adatokat az Adatkezelő csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél egyértelmű és előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az ehhez hozzájáruló nyilatkozat a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képezi (továbbiakban: „Hozzájáruló nyilatkozat”), amelyet az Ügyfél azonosítását követően, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában ír alá. Az Ügyfél a vásárlás alkalmával regisztrálhat, személyesen az űrlapot kitöltve, azt aláírva, hozzájárulva az adatok kezeléséhez.

4.3. A Hozzájáruló Nyilatkozatot tett Ügyfelekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet (továbbiakban: „Hozzájárultak Névjegyzéke”). A Hozzájárultak Névjegyzéke kizárólag az Ügyfelek előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adható át harmadik személyek számára.

4.4. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonható, amelyet követően a Szolgáltató az Ügyfél nevét 3 munkanapon belül törli a Hozzájárultak Névjegyzékéből, és ezt követően részére hirdetés a továbbiakban nem küldhető. Az Ügyfél ezen visszavonó nyilatkozatát a Társaság székhelyére küldött nyilatkozatával teheti meg.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Adatkezelő az Ügyfelek adatait visszavonásig, de maximum az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges ideig kezelheti.

5.2. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Ügyfél személyes adatait az Adatkezelő az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás

6.1. Az Ügyfél személyes adataihoz az Adatkezelő és alkalmazottai, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az adatokat kizárólagosan a Társaság használja, harmadik félnek kiadásra –kivéve a jogszabályban meghatározott esetket- nem kerülnek.

6.2. Adattovábbítás, adat összekapcsolás:

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatokat az ara Shoes Hungary Kft. által használt HIS nevű online rendszerben (citrix (pont) ara-shoes (pont) at), a Kundeverwaltung alkalmazásban tartja nyilván. A rendszerben az egyes vásárlások hozzárendelődnek az egyes vevőszámokhoz.

7. Az Adatkezelő kötelezettségei, adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

7.2. Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.3. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az Adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

8. Az Ügyfél jogai

8.1 Az Adatkezelő postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

8.2. Az Ügyfél a saját személyes adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét az Ügyfél számára biztosítja az egyes márkaboltokban, előzetes bejelentést követően. Az Ügyfél a 4.4. pontban meghatározott elérhetőségen bármikor és feltétel nélkül jogosult megváltoztatni Hozzájáruló Nyilatkozatát, kérheti adatainak helyesbítését, kivéve az Adatkezelő által kötelezően előírt és a promóciós, illetve ajándéksorsolásos játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatok visszavonását.

8.3 Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

8.4. A valóságnak meg nem felelő adatot az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha:

a) kezelése jogellenes,

b) az Ügyfél kéri,

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

8.6. A helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

8.7. Tiltakozási jog:

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

8.8. Az Adatkezelő az Ügyfél adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

8.9. Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az Adatkezelő értesítésének közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az Érintettet is perbe hívhatja. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 (három) napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az erre nyitva álló határidőn belül nem fordul bírósághoz. Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9. Jogorvoslati lehetőségek

9.1. Bírósági út:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A perre az Adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére a kért adat kiadására kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

9.2. Adatvédelmi biztos eljárása:

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárást kezdeményezhet.

10. Irányadó jogszabályok

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. §-a;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV - lbj1param 2011. évi CXII. törvény.

Budapest, 2016. január 1.ara Shoes Hungary Kft.

Welcome to the
ara retailer service

Dear Retailer, You are now in the ara shoes secure retailer area. Here you can find out about everything to do with the ara shop concept. You can also maintain your data or shop at the online store.

Additionally, much of the content that you know about from the ara retailer area can now be accessed without logging in. This includes, for example, information on marketing or details regarding our order centres and distribution partners. Your ara shoes team wishes you much success!

ReturnOn to the retailer area