ara Shoes Hungary Kft. – Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az ara Shoes Hungary Kft üzleteiben vásárlókat a személyes adataik kezelésének céljairól és körülményeiről tájékoztassa összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet; a „GDPR”) 13. cikkével.

A vásárlási folyamat során csak néhány esetben kezeljük a személyes adatait: ha számlázásra, garanciális vagy egyéb panaszra kerül sor. Ezeket az esetköröket alább részletezzük.

Az adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogai, amelyeket részletesen a tájékoztató végén talál, a következők:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • panasztétel joga, jogorvoslat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, igényeit és bejelentéseit indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, ha a kérelmek száma és összetettsége indokolja, ezt a határidőt két hónappal meghosszabbíthatjuk, és erről a döntésről egy hónapon belül tájékoztatjuk.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

ara Shoes Hungary Kft.

székhely és levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

e-mail: info@ara-shoes.hu

telefon: +36-1-248-1217

 

 1. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Vásárlásával egyidejűleg magánszemélyként elsősorban nyugtát adunk. Amennyiben igényli, természetesen ’áfás’ számlát is kiállítunk. Utóbbi esetben azonban személyes adatai kezelésére is sor kerül az alábbiak szerint.

Kezelt személyes adatok köre Név, lakcím, valamint adószám, amennyiben megadja
Az adatkezelés céljai A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mert az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169.§ d) és e) pontjai ezen adatok kezelésére kötelezik a számla kibocsátóját
Adatkezelés időtartama A számla kiállításától számított 8 év, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.). 169. §-ának megfelelően
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás Ilyet nem alkalmazunk
Adattovábbítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően online számlázó rendszerben továbbítjuk
Adatfeldolgozók

Könyvelő: LeitnerLeitner Kft.

Auditor:Mérleg Doktor Kft.

Számlázó program: www.szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft.)

 

 1. Szavatossági és jótállási igények kezelése

Vásárlóink szavatossági és jótállási igényeit a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásai szerint kezeljük. Ennek megfelelően igényéről jegyzőkönyvet kell felvennünk, valamint a megvásárolt termék átvételéről átvételi elismervényt is adunk. Ez személyes adatok kezelésével jár, az alábbiaknak megfelelően.

Kezelt személyes adatok köre

Név, lakcím, vásárlásról szóló bizonylat adatai (így különösen: a vásárolt termék megnevezése, a termék azonosításához szükséges adatok, vételéra, a vásárlás időpontja), a hiba bejelentésének időpontja, hiba leírása, a termék átvételének időpontja,

Telefonszám a kapcsolattartás érdekében, amennyiben hozzájárul

Az adatkezelés céljai A szavatossági és jótállási igény kivizsgálása, elbírálása, teljesítése és az ezzel összefüggő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mert a Rendelet 4.§ és 6.§ ezen adatok kezelésére kötelez minket

A Rendelet alapján az Ön hozzájárulása is szükséges az adatai kezeléséhez; amennyiben ezt nem adja meg, igényét nem tudjuk elbírálni.

A telefonszáma tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor indokolás nélkül és díjmentesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama A jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év, a Rendelet előírásainak megfelelően
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás Ilyet nem alkalmazunk
Adattovábbítás Bevizsgáló szervezet: BIMEO Kft.
Adatfeldolgozók Könyvelő: LeitnerLeitner Kft.

 

 1. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Amennyiben nem szavatossági/jótállási igényt szeretne bejelenteni, hanem egyéb fogyasztóvédelmi panasza van, a fogyasztóvédelemről szóló 2007. évi CLV. tv. (Fgytv.) alapján járunk el. Ennek keretében szintén sor kerül bizonyos személyes adatai kötelező kezelésére, az alábbiak szerint.

Kezelt személyes adatok köre Név, lakcím, írásbeli kapcsolattartáshoz szükséges adatok (levelezési cím vagy e-mailcím), a panasz tartalma, az esetlegesen bemutatott dokumentumok és bizonyítékok jegyzéke, a vásárló aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
Az adatkezelés céljai A panaszáról jegyzőkönyv felvétele, a panasz kivizsgálása, rendezése, a panaszkezeléssel összefüggő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mert a Fgytv. 17/A § előírja, hogy a panasszal összefüggésben a vásárló mely adatait kell kezelnünk
Adatkezelés időtartama A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig őrizzük, a Fgytv. 17/A §-nak megfelelően
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás Ilyet nem alkalmazunk
Adattovábbítás
Adatfeldolgozók Könyvelő: LeitnerLeitner Kft.

 

 1. Az Ön jogai

a.  Hozzáféréshez való jog

Ön kérhet tőlünk elérhetőségeinek bármelyikén tájékoztatást arról, hogy kezeljük-e személyes adatát, és ha igen, jogosult megismerni, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeljük, és az(oka)t kinek, mikor továbbítottuk, milyen forrásból származnak a kezelt adatai, illetve alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (beleértve a profilalkotást).

Kérelmére a kezelt személyes adatai másolatát rendelkezésére bocsátjuk. Ez első alkalommal díjmentes, ezt követően adminisztratív költségeket alapuló, ésszerű díjat számíthatunk fel.

b. Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a helytelen vagy pontatlan személyes adatait javítsuk, illetve egészítsük ki, ha hiányosak. Kifejezetten kérjük, hogy amennyiben hiányos vagy helytelen adatot észlel az adatkezelésünk során, ezt jelezze nekünk.

c.  Törléshez való jog

Önnek joga van személyes adatai törlését kérni bizonyos feltételek mellett. Ezt a kérését akkor teljesítjük, ha a szóban forgó személyes adatok kezelése már nem szükséges, az adatkezelésnek már nincs jogalapja, a tiltakozáshoz való jogát (ld e) pont) Ön korábban sikeresen gyakorolta, az adatait jogellenesen kezeljük vagy jogszabály előírja a kérdéses személyes adatok törlését. Nem teljesíthető azonban a törlés iránti kérelme, amennyiben jogszabály írja elő az adatkezelést számunkra (így például a fenti esetekben, kivéve, ha panaszát vagy igényét visszavonja), vagy a jogos érdekünk alapján nem köteles vagyunk kötelesek a kérdéses személyes adatokat törölni.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatait csak tároljuk, de más módon ne kezeljük, amennyiben:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra az adatkezelést korlátozzuk, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, és Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben).

e.  Tiltakozás joga

Az Ön saját helyzetéből adódó ok miatt bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha adatait jogos érdekünk alapján kezeljük. A fenti esetekben azonban nem ez a helyzet.

f.  Adathordozhatósághoz való jog

Ez a jog akkor illeti meg Önt, ha az adatait automatizált módon, gépi eszközökkel kezelik. Mi azonban nem végzünk automatizált adatkezelést gépi eszközökkel, ezért ez a jog Önt a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben nem illeti meg.

g.  Az automatizált döntéshozatal és profilalkotás elleni fellépéshez való jog

Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és profilalkotási eszközöket sem, ezért ez a jog Önt a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben nem illeti meg.

h.  Panasztétel joga, jogorvoslat

Kérdésével vagy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával az ara Shoes Hungary Kft. központjához fordulhat ügyvezetőhöz fordulhat (e-mail: info@ara-shoes.hu, telefon: +36 1 248 1217).

Emellett jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH) (weboldal: www.naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy

választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat.